Kontorstid: 09.00-17:00

Integritetspolicy

DATASKYDDSBESKRIVNING

1. REGISTERANSVARIG
Sockgrossisten Sukkatukku AB (Sockgrossisten eller vi/vår)
Org-nummer: 556641-1970
Adress: Stämpelgatan 9, 504 64 Borås, Sverige
Telefon: 033-12 42 50
E-post: info@sockgrossisten.se

2. REGISTRETS NAMN
Sockgrossisten Ab:s kund- och direktmarknadsföringsregister.
Sockgrossisten värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Vi gör vårt yttersta för att dina personuppgifter hanteras på säkrast möjliga sätt både i våra interna system och vid valet av tjänsteleverantörer. I vår dataskyddsbeskrivning framgår vilken slags information vi samlar in och hur denna används. Som grund för att behandla dina personuppgifter ligger kund- eller avtalsförhållande, samtycke eller Sockgrossistens lagliga rätt.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?
Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss, t.ex. när du registrerar dej hos oss, beställer nyhetsbrev, gör beställningar, kontaktar vår kundtjänst eller deltar i tävlingar. De personuppgifter som Sockgrossisten behandlar är ditt namn, eventuell arbetsplats, personnummer, näradress eller arbetsplatsadress, postnummer, postanstalt, e-post -adress, telefonnummer, beställningshistorik och tekniska uppgifter (innehåller användarens IP-adress och information om webbläsaren). Dessutom kan vi samla in vissa personuppgifter från externa källor, t.ex. kreditupplysningar och adressuppdateringar. Uppgifter kan också uppdateras från myndigheter och andra företag i den mån lagen tillåter.

4. HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Uppgifterna kan användas för identifikation, administrering av kundförhållande, hantering av beställningar, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev, analytiska- och profileringsändamål, samt för statistikuppföljning. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Uppgifterna kan även användas i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra våra tjänster. Våra nyhetsbrev kan du enkelt avregistrera dej från via en länk i nyhetsbrevet.

Sockgrossisten kan använda sig av underleverantörer och tjänsteleverantörer för upprätthållande av tjänster, tryck och distribution, kundservice, betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning, administration och analysering av användaruppgifter, undersökningar, kundmeddelanden samt genomförande av diverse kampanjer. Dina personuppgifter kan överlåtas till Sockgrossisten underleverantörer och tjänsteleverantörer endast i den mån de deltar i förverkligandet av de användningsändamål som fastställs i denna dataskyddsbeskrivning.

Ovannämnda dylika tredje parter får inte använda dina uppgifter till något annat än de ändamål som nämns i denna beskrivning och till de ändamål som Sockgrossisten fastställt. Sockgrossisten förpliktar dem att hålla dina uppgifter hemliga och att säkerställa att dataskyddet är på en tillräckligt hög nivå för att skydda dina personuppgifter.

För behandling av informationen använder sig Sockgrossisten av tjänsteleverantörer som kan ha tillgång till informationen från områden som ligger utanför EU/EES-området, t.ex. från USA. Sockgrossisten ansvarar för att förverkligandet av överföringen sker på lämpligt och lagenligt sätt i enlighet med lagstiftningen gällande behandling av personuppgifter.
Dina personuppgifter kan överlåtas i enlighet med de krav som en behörig myndighet ställer samt i enlighet med de förutsättningar som baserar sig på lag.

5. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Att skydda registrerade uppgifter är ytterst viktigt för Sockgrossisten. Informationen lagras i elektroniska system som är skyddade med brandmurar, lösenord och andra lämpliga tekniska lösningar. Endast de som är i Sockgrossistens tjänst samt andra definierade personer som behöver informationen för att sköta sina uppgifter har tillgång till informationen. Alla de som använder uppgifter i registret är bundna av sekretessplikt.

6. HUR LÄNGE SPARAS MINA PERSONUPPGIFTER?
Personuppgifter lagras endast så länge det är nödvändigt för att förverkliga de användningsändamål som fastställs i denna dataskyddsbeskrivning med beaktande av de begränsningar som fastställts i lag. På grund av förpliktelser i tillämplig lag kan Sockgrossisten vara tvungen att lagra uppgifter längre än den ovannämnda tidsperioden.

Föråldrade och onödiga uppgifter förstörs på vederbörligt sätt. Personuppgifterna förs in i registret i den form den registrerade gett dem och de uppdateras i enlighet med den registrerades egna uppdateringar eller meddelande till Sockgrossisten.

7. TILLGÅNG TILL, UPPDATERING OCH KORRIGERING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Du har som kund rätt att kontrollera vilka uppgifter om dej som finns sparade i Sockgrossisten kund- och direktmarknadsföringsregister. Rätten till insyn kan nekas på de grunder som föreskrivs i lag. Att använda sig av insynsrätten är som utgångspunkt avgiftsfritt.

Du har som registrerad kund när som helst rätt att motsätta dej behandling av uppgifter som berör dej om du upplever att Sockgrossisten har behandlat informationen lagstridigt eller att Sockgrossisten inte har rätt att behandla uppgifter som berör dej. Motsättningsrätten gäller dock inte för den del som behandling av uppgifterna är nödvändig för att Sockgrossisten ska kunna uppfylla sin lagstadgade skyldighet eller på annan grund som föreskrivs i lag.

Du har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade eller bristfälliga uppgifter kompletterade samt rätt att kräva att uppgifter som berör dej raderas ur Sockgrossistens kund- och direktmarknadsföringsregister. Elimineringsrätten gäller dock inte för den del som behandling och lagring av uppgifterna är nödvändig för att Sockgrossisten ska kunna följa sin lagstadgade skyldighet eller på annan grund som föreskrivs i lag.
I den mån du själv har levererat uppgifter till Sockgrossistens kund- och direktmarknadsföringsregister och dessa uppgifter behandlas med ditt medgivande eller uppdrag som grund, har du rätt att få dylika uppgifter i huvudsak i elek tronisk form samt rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig.

Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.
Du har rätt att anföra besvär hos den behöriga tillsynsmyndigheten om Sockgrossisten inte har iakttagit den tillämpliga dataskyddsregleringen.
Du bör sända en begäran som gäller dina rättigheter per post eller e-post till den adress som nämns i punkt 1 ovan. Vi kan be dej att specificera din begäran och att bestyrka din identitet före begäran behandlas.

Sockgrossisten kan neka att begäran uppfylls på grunder som föreskrivs i den tillämpliga lagen. Vi svarar på begäran inom en (1) månad från att begäran har framställts om det inte finns speciella skäl att förlänga svarstiden.

8. SOCIALA PLUG-INS
När du använder våra hemsidor erbjuds du att dela information på sociala medier, som Facebook och Instagram via en social plug-in (exempelvis genom att tipsa en annan användare om en annons via sociala medier). Om du väljer att dela information via en social plug-in kommer din webbläsare att överföra följande data till det sociala mediet:

• datum och tid för ditt besök;
• Internet-adressen/URL för adressen som du för tillfället besöker;
• din IP-adress;
• vad du använt för webbläsare;
• vad du använt för operativsystem;
• ditt användarnamn om du är en registrerad användare av det sociala mediet och, om tillämpligt, ditt för- och efternamn; och
• den information som du använt denna specifika plug-in för.

I fråga om sådan information hänvisar vi till villkoren för respektive socialt media. Vi uppmanar dig att hålla dig informerad om syftet med, och omfattningen av, insamlingen av uppgifter som sker genom sociala plug-ins. Du kan blockera sociala plug-ins i inställningarna för din webbläsare.

9. LÄNKAR
Vår webbsida kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna dataskyddsbeskrivning gäller enbart vår webbsida. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den dataskyddsbeskrivningen som gäller för sagda sidan. Notera att Sockgrossisten inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

10. ÄNDRING AV DATASKYDDSBESKRIVNING
Sockgrossisten utvecklar ständigt sin affärsverksamhet och förbehåller sig därför rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela om detta på sin webbplats. Ändringarna kan också basera sig på ändringar i lagstiftningen. Vi rekommenderar att du regelbundet bekantar sig med innehållet i dataskyddsbeskrivningen.